Metsätaistelustrategiaa tutkinut pro gradu-tutkielma palkittiin

Maanpuolustuskorkeakoulu 3.4.2018 12.09
Tiedote

Jääkäriprikaatissa palveleva kapteeni Marko Siirtola on palkittu 3000 eurolla valtiotieteiden maisterin Mikko Virran ohella parhaimmasta sota- ja sotilashistoriaan liittyvästä pro gradu -tutkielmasta vuodelta 2017. Palkinnon ojensi Suomen Sotahistoriallinen Seura 19.3.2018 Helsingissä.

Tutkimuksessaan "Metsä – rajoite vai mahdollisuus? Uomaan ampumakokeilu suomalaisen metsätaistelun suunnannäyttäjänä vuonna 1934", Siirtola käsittelee Uomaalla pidettyä metsätaistelukokeilua, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää metsässä käytyjen taistelujen rajoitteet ja mahdollisuudet. Taistelukokeilussa huomattiin, ettei suomalainen jalkaväki onnistuneesti kyennyt liikkumaan peitteisessä metsämaastossa joukkona. Puolustuksen osalta tulen teho huomattiin lamauttavaksi metsän heikosta näkyvyydestä huolimatta, mutta hyökkäyksessä asian todettiin olevan juurikin päinvastoin. Siirtolan tutkimuksen tarkoituksena on osaltaan selvittää aineistolähteitä hyväksikäyttäen, miten Uomaan ampumakokeilu vaikutti suomalaisen metsätaistelun kehittymiseen.

Lopputulemana Siirtola huomasi Uomaan metsätaistelukokeilun olleen pioneeri lajissaan.
-Tutkimukseni siis osoitti, että Uomaan ampumakokeilulla oli kiistaton vaikutus suomalaisen metsätaistelun kehittymiselle. Ampumakokeilu ei kuitenkaan sinällään vaikuttanut suoraan aseistuksen tai taktiikan kehitykseen, mutta se käytännössä toimi varsinaisen kehitystyön alullepanevana voimana. Uomaan ampumakokeilussa käytännössä todennettiin ongelmat ja kehityskohteet jalkaväen taktiikan ja aseistuksen suhteen. Näitä havaittuja ongelmia pyrittiin sitten ratkaisemaan laajoilla, aina talvisotaan asti jatkuneilla metsätaistelukokeiluilla, Siirtola kertoi.

Palkitseva taho, Suomen Sotahistoriallinen Seura luonnehti gradua erinomaiseksi esimerkiksi sotataidon historian pitkästä tutkimusperinteestä puolustusvoimissa. Tiedotteessa kehutaan Siirtolan perehtyneen aiheeseen syvällisesti ja rakentaneen siitä jäntevän ja kurinalaisesti etenevän tutkimuksen, jossa pohditaan ansiokkaasti metsätaistelukokeilujen ja taktiikan kehitystä ja vuorovaikutussuhteita. Tutkielma tuo merkittävää uutta tietoa maaston ja olosuhteiden hyväksikäytössä suomalaisessa sotataktiikassa ja on näin osaltaan erinomainen lisä sotataidon historian tutkimuskenttään.

-Omasta työstä tunnustuksen saaminen on aina hieno asia. Varsinkin tässä tapauksessa, kun kyseessä on arvostettu tiedeyhteisö. Olen erittäin otettu, että oma tutkimukseni on arvotettu näin korkealle sotahistorian tutkimuskentässä. Omalta osaltaan palkinto tietenkin myös motivoi jatkossakin tutkimuksen tekemiseen, Siirtola kertoi kiitollisena palkitsemistilaisuuden jälkeen.

Marko Siirtolan pro gradu on ladattavissa Doria-verkkopalvelussa.