Hyppää sisältöön

Esitelmäkutsu: Sotatieteiden päivät 2024

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 29.4.2024 15.41
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry järjestävät sotatieteiden päivät 30.-31.10.2024 Tieteiden talolla Helsingin keskustassa. Vuoden 2024 Sotatieteiden päivien teema on Suomalainen sotataito muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

Tämän vuoden teema kattaa alleen ajankohtaisia sotatieteellisiä ilmiöitä ja teemoja niin tutkimuksen, opetuksen kuin myös upseerin käytännön ammatinharjoittamisen näkökulmista. Suomen kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö ovat olleet muutoksen alla viime vuosien aikana tapahtuneiden kehityskulkujen seurauksena. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys, turvallisuusympäristön nopeat muutokset, edistyneen teknologian kasvava soveltamisala sotilaallisissa käyttötarkoituksissa sekä yhteiskunnan kehittyminen ovat esimerkkejä ilmiöistä, joiden merkitys sotatieteellisessä viitekehyksessä tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Sotatieteiden päivät järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana. Ensimmäisenä päivänä kuullaan paneelikeskusteluja ja kutsuttujen puhujien esityksiä. Toinen päivä toteutetaan rinnakkaisena työryhmätyöskentelynä, jonka aikana neljässä teemoittain jaetussa ryhmässä kuullaan useita esityksiä ajankohtaisista sotatieteellisistä ilmiöistä. Työryhmiin esitykset valitaan laajennettujen abstraktien perusteella. Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisee esitelmien abstraktikokoelman sähköisenä Sotatieteiden päivien jälkeen.

Pyydämme laajennettuja abstrakteja (3500-7000 merkkiä välilyönteineen) teemaryhmittäin, joiden tarkemmat kuvaukset löytyvät alta. Abstraktien jättämisen yhteydessä pyydetään esittämään, mihin teemaryhmään tai teemaryhmiin oma esitys erityisesti soveltuisi. Esityksen kesto työryhmissä tulee olemaan 25 min + 5 min yleisökysymyksiä ja keskustelua. Työryhmien kokoonpanoa ja organisointia voidaan tarvittaessa muuttaa. Sotatieteiden päiville on mahdollista osallistua etänä ensimmäisenä päivänä, mutta puhujien ja työryhmäesitysten pitäjien toivotaan saapuvan tapahtumapaikalle pääkaupunkiseudulle.

Abstraktien jättämisen määräaika on 9.6.2024, osoitteessa https://lyyti.in/stp24-esitelmakutsu

Lisätietoja

Milla Alaraatikka
p. 0299 530 728
milla.alaraatikka (at) mil.fi

Hanna Lindevall
p. 0299 530 729
hanna.lindevall (at) mil.fi

Rinnakkaiset työryhmät

Puolustusvoimat osana yhteiskuntaa -teemaryhmä
Puolustusvoimat on keskeinen yhteiskunnallinen toimija. Virka-apu ja muu yhteistyö eri toimijoiden kanssa on yksi puolustusvoimien tehtävistä, jonka merkitys on kasvanut viime vuosien aikana yleisen maailmanpoliittisen turvallisuustilanteen heikentyessä esimerkiksi hybridivaikuttamisen ja kyberturvallisuusuhkien yleistyessä. Yksittäisillä kansalaisilla on myös yhtä merkittävä vaikutus turvallisuuden ylläpitämisessä sekä turvallisuusuhkien torjumisessa ja kokonaisturvallisuuden edistämisessä. Teemaryhmään kutsutaan esimerkiksi eri yhteiskunnallisten alojen ja sotilassosiologian alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ja tutkijoiden esityksiä. Esityksissä voi tarkastella esimerkiksi asevoimien ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, yhteiskunnan huoltovarmuutta, kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -suhdetta tai yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluvan asevelvollisuuden, viranomaisyhteistyön ja kriisinhallinnan vaikutuksia yhteiskunnassa ja yksilöissä. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Tulevaisuuden sotilasjohtaminen ja -koulutus -teemaryhmä
Sotilaskoulutuksen ei tule jämähtää paikoilleen, vaan sen tulee yhä enemmän elää ajassa. Nopeasti muuttuva turvallisuusympäristö, digitalisaatio ja uuden tutkimustiedon mahdollistamat menetelmät ovat yleistyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden sotilasjohtamisen ja -koulutuksen toteuttamiseen. Lisäksi sotilasteknologia kehittyy jatkuvasti, mikä vaatii varusmiehiltä ja reserviläisiltä kykyä omaksua nopeasti digitalisaation ja teknologiakehityksen mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia koulutuksessa. Teemaryhmään kutsutaan sotilaskoulutuksen ja kasvatuksen eli sotilaspedagogiikan alasta kiinnostuneita tutkijoita. Sotilaspedagogiikka tarkastelee ennen kaikkea opetuksen, koulutuksen ja kasvatuksen keinoin tapahtuvaa yksilöiden toimintakyvyn ja sitä kautta joukkojen suorituskyvyn kehittämistä. Teemaryhmään kutsutaan esityksiä, jotka käsittelevät tulevaisuuden sotilasjohtamisen ja -koulutuksen kysymyksiä esimerkiksi kouluttajien ja koulutettavien taitojen, fyysisen toimintakyvyn, valmiuksien ja osaamisen tai oppimisalustojen, koulutusmenetelmien ja opetuksessa hyödynnettävän teknologian kehityksen ja soveltamisen näkökulmista. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Teknologiamurros ja digitalisoituva taistelukenttä -teemaryhmä
Millainen on tulevaisuuden taistelukenttä? Sodankäynnissä edistyneen teknologian hyödyntäminen on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana ja Ukrainan sodassa on nähty käytännön esimerkkejä kehityksen vaikutuksista. Sodankäyntiä mullistaneita teknologioita, kuten tekoälyä, kvanttilaskentaa, autonomisia järjestelmiä, hypersoonisia aseita ja kyberturvallisuutta on sovellettu yhä monipuolisemmin ja digitalisoitunut varustelu tulee vain kiihtymään lähitulevaisuudessa. Teemaryhmään kutsutaan niin sotilastaustaisia kuin siviilitaustaisiakin tutkijoita, joita kiinnostaa nopeasti kehittyvän teknologian tuomat muutokset sodankäyntiin. Teemaryhmän tarkoituksena on tuoda näkökulmia ja herättää keskustelua teknologian aiheuttamista muutoksista sodankäyntiin, strategiaan, päätöksentekoon, johtamiseen, koulutukseen tai edistynyttä teknologiaa integroivien asejärjestelmien toimintaan. Esiteltäväksi kutsutaan sekä empiirisiä että teoreettisia töitä, jotka käsittelevät teknologian kehityksestä syntyviä uusia mahdollisuuksia tai uhkia tulevaisuuden digitalisoituvilla taistelukentillä. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Suomalainen sotataito liittoutuneessa Suomessa -teemaryhmä
Nato-jäsenyydestä alkoi uusi aika Suomen sotilaallisessa toimintaympäristössä. Liittoutumisen myötä syntyi tilanne, jossa Suomi liittyi osaksi Naton yhteistä puolustusta eurooppalaisessa ja transatlanttisessa turvallisuusyhteisössä. Muutoksesta huolimatta suomalainen sotataito tulee kuitenkin säilyttämään asemansa myös liittoutuneessa Suomessa, sillä Suomi vastaa tulevaisuudessakin omasta puolustuksestaan asevelvollisuuteen perustuvalla puolustusratkaisulla. Aika näyttää, miten liittoutuminen vaikuttaa suomalaiseen puolustusjärjestelmään ja miten Suomi tuo omaa osaamistaan Naton vahvistamiseksi. Esiteltävän tutkimuksen tarkastelukulmana voi olla esimerkiksi yhteiset harjoittelu- ja johtamisjärjestelyt ja niiden vaikutukset sotilaskoulutukseen, Suomen lähialueiden turvallisuusympäristön strategisen merkityksen lisääntyminen, liittolaisten yhteinen puolustussuunnittelu tai jäsenyyden vaikutukset tutkimukseen sekä teknologia- ja puolustusteollisuuden kysyntään. Teemaryhmään kutsutaan niin sotilastaustaisia kuin siviilitaustaisiakin tutkijoita, joita kiinnostaa Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomen ja puolustusliiton välillä nyt ja tulevaisuudessa. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Welcome to present also in English!

´