Hyppää sisältöön

UNPOSM-kurssilta eväitä yhteistyön ja turvallisuuden kehittämiseen YK-tehtävissä

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 8.11.2022 11.00
Tiedote

Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus PVKVK järjesti yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien Turvallisuusosaston (United Nations Department of Safety and Security, UNDSS) ja Rauhanturvaosaston (United Nations Department of Peace Operations, UNDPO) tänä vuonna kolmatta kertaa ”UN Peace Operations Security Management” -kurssin (UNPOSMC).

Kurssin tavoitteena on YK:n rauhanturvaoperaatioiden ja muiden kentällä työskentelevien, turvallisuudesta vastaavien toimijoiden tietoisuuden lisääminen toistensa vastuualueista ja rooleista sekä yhteistyön kehittäminen mahdollistamaan eri toimijoiden omien mandaattien mukaisten tehtävien toteuttamisen turvallisesti. 

Kurssi rakentuu YK:n käyttämän riskinhallintamallin (Security Risk Management Model) perustalle. Riskinhallintamallin avulla kentällä yhteisiä turvallisuuteen liittyviä päätöksiä valmistelevat toimijat analysoivat tilannetta, laativat uhka-arvioita ja tekevät päätöksentekijöille analyysiin perustuvia esityksiä toimenpiteiksi, joilla arvioituihin turvallisuusuhkiin ja -riskeihin vaikutetaan. Toimenpiteet perustuvat yhteisymmärrykseen, ja yhteisen hyväksynnän kautta ne lopulta toteutetaan. Riskinhallintamalliin perustuvien toimenpiteiden avulla saavutetaan hyväksyttävä riskitaso, joka mahdollistaa kunkin YK:n toimijan mandaattinsa mukaisen tehtävän toteuttamisen

UNPOSM-kurssin pääopettaja Esa Vanonen

- Turvallisuus vaikuttaa yksikertaiselta käsiteeltä, mutta todellisuudessa se koostuu monesta tekijästä. Kurssi tarjoaa eri toimijoille ymmärrystä toistensa vastuista ja suorituskyvystä, mikä on avain yhteistoiminnan kehittämiselle kentällä, selventää UNDSS:n puolesta kurssin järjestämisestä vastaava Enrique F. Oribe van Bylandt

Kurssi on tarkoitettu YK:n rauhanturvaoperaatioissa sekä muissa kentällä olevissa YK:n toimijoissa turvallisuusasioiden parissa työskenteleville. Vuoden 2022 kurssin oppilaissa oli sekä siviili-, poliisi- että sotilastehtävissä toimivia ylä- ja keskitason päätöksentekijöitä, valmistelijoita, suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. Suomalaisia opiskelijoita ei tällä kurssilla ollut. 

- Oppilaat työskentelevät rauhanturvaoperaatioissa ympäri maailmaa, ja heistä osalla on jopa 20 vuoden kokemus kentältä. Kokemus tuo jaettuna paljon lisäarvoa kurssin töihin ja keskusteluihin. Voi kuitenkin olla, ettei jopa vuosia siviilitehtävässä palvelleella ole kovin syvällistä ymmärrystä, mitä sotilaat tai poliisit tekevät. Tällä kurssilla pyritään siihen, että kaikki ymmärtävät toistensa roolin kentällä, mikä on toimivan yhteistyön perusta, kurssin pääopettaja Esa Vanonen kertoo.

Yhteisesti jaetuista kokemuksista oppia koko kurssille

Lokakuun 17.-21. päivä Santahaminassa toteutettiin kurssin viimeinen, soveltava vaihe, jossa opiskelijat harjoittelivat yhteistoimintaa käytännössä erilaisten skenaarioiden avulla. Tätä lähiopetuksena toteutettua viimeistä viikkoa (Advanced course) edelsivät kesällä kunkin opiskelijan itsenäisesti suorittama verkkokurssi (Foundation course) sekä alkusyksyllä toteutettu opettajavetoinen verkkokurssi (Basic course). 

Elias Tawil, UNICEF Security Manager, Haiti

- Yhteistyö meidän opiskelijoiden kesken lähti heti sujumaan täällä Santahaminassa, kun olimme saaneet tutustua ensin verkkovälitteisesti sekä toisiimme että kurssin aiheisiin. Kurssin toteutus ansaitsee tältä osin kiitoksen, kiittelee libanonilainen Elias Tawil, joka tällä hetkellä työskentelee Haitissa UNICEF:n Security Managerina. 

Antoisinta kurssikokonaisuudessa opiskelijoiden mukaan olivat keskustelun ja ryhmätöiden myötä avautuneet uudet näkökulmat: 

- Oli hienoa kuulla sekä operaatioista kokemusta kartuttaneiden opettajien että toisten kurssilaisten kokemuksista. Kurssi eteni progressiivisesti: teoreettisesta kontekstista siirryttiin vähitellen käytäntöön, ja nyt viimeisessä vaiheessa pääsimme yhdessä laatimaan riskinhallintasuunnitelmia erilaisia tilanteita varten, kuvailee intialainen everstiluutnantti Surendra Singh Rajawat, joka työskentelee tällä hetkellä UNDOF-operaatiossa Golanilla.

- Siviilipuolen turvallisuustoimijana minulla ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta työskennellä tällä tavalla poliisin tai sotilaiden kanssa. On erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä oppia ymmärtämään näiden tahojen näkökulmia asioihin. Haitiin palatessani uskon pystyväni tehokkaampaan yhteistyöhön eri toimijoiden kesken, kun tiedän enemmän niiden toiminnasta, Tawil lisää. 

Kurssi mahdollinen jatkossa useammille kiinnostuneille

Kansainvälinen yhteistyö on sekä suomalaisesta että YK:n näkökulmasta sujunut hyvin. Yhteistyötä aiotaan myös kehittää ja kurssia muokata vastaamaan entistä paremmin kurssin tarjoaman tiedon ja osaamisen tarpeeseen YK:ssa työskentelevien keskuudessa.

- YK:n näkökulmasta yhteistyö Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen ja Suomen hallituksen kanssa on sujunut erinomaisesti. Tulevaisuudessa tarkoituksena on tehdä alueellisesti laajemmin yhteistyötä eri instituutioiden kanssa UNPOSM-kurssin järjestämisessä, sanoo Oribe van Bylandt. 

- Henkilöstö kurssilla on suomalaispainotteinen, sillä olemme alusta alkaen halunneet kurssin henkilöstölle kerryttämän osaamisen jäävän PVKVK:lle. Lisäksi olemme saaneet kurssia täällä helposti muokattua ja kehitettyä, koska yhteistyö Enriquen ja UNDSS:n kanssa on toiminut erinomaisesti näiden vuosien aikana, kertoo Vanonen.

Tulevaisuudessa UNPOSM-kurssi on tarkoitus avata suuremmalle osallistujamäärälle. Etäosiot (Foundation course) on tarkoitus avata kaikkien halukkaiden suoritettavaksi ilman edellytystä aiemmasta kokemuksesta rauhanturvaoperaatiossa työskentelystä. Tällä halutaan mahdollistaa kaikkien YK:n kenttätyöstä kiinnostuneiden tiedonsaanti, että toisaalta UNPOSM-kurssin opiskelijoiden rekrytointipohjan laajentaminen.

”One UN – No silos”

- Turvallisuus on läpileikkaava asia ja koskee kaikkia. Yksikään rauhanturvaoperaatio ei ole turvallinen, mutta tämä kurssi antaa hyvät eväät monivaikutteisen turvallisuusympäristön hallitsemiseen ja eri alojen asiantuntemuksen yhteensovittamiseen, minkä avulla saavutetaan tarkoituksenmukainen turvallisuuden taso. Kurssi soveltuukin hyvin henkilöille, jotka ovat lähdössä työskentelemään YK:n ympäristöön, päättää kurssin Senior Mentor, kenraalimajuri (evp) Juha Kilpiä.
 

´