Hyppää sisältöön

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Maanpuolustuskorkeakoulussa

Maanpuolustuskorkeakoulu
4.8.2020 10.21
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu on muodostanut ja allekirjoittanut hiljattain uuden vastuullisuusohjelman. Ohjelman tarkoitus on edistää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolia Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnassa.

Maanpuolustuskorkeakoulun yhteiskuntasuhdejohtaja, everstiluutnantti Niclas L. von Bonsdorff kertoo vastuullisen toiminnan organisoimisen olevan tarpeellista sen kehittämisen kannalta.

– Kestävä kehitys ja vastuullisuus sisältyivät jo aiemmin toimintoihimme. Tietoisuus ja vaikuttavuus vahvistuvat kokoamalla ne yksiin kansiin. Nyt on käynnistetty toimintaohjelma, jossa tavoitteet, osakokonaisuudet ja vastuut on määritetty, von Bonsdorff selventää.

Vastuullisuusohjelma on osa Maanpuolustuskorkeakoulun pyrkimystä auttaa edistämään yhteiskunnan kestävää kehitystä. Von Bonsdorff kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun lähestyvän aihetta erityisesti yhteiskunnan turvallisuuden ja vakauden näkökulmasta.

Vastuullisuusohjelma jakautuu viiteen osakokonaisuuteen: opetus, tutkimustoiminta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, puolustusvoimien ympäristöjärjestelmä ja asenteet. Nämä osakokonaisuudet ovat erillisiä, mutta keskinäisriippuvaisia.

Syvällinen ymmärrys tärkeää opetuksessa 

Opetuksen kestävän kehityksen painopisteenä ovat syvällinen ymmärrys ja aikaansa seuraavat osaajat. Maanpuolustuskorkeakoulu tuo kestävän kehityksen vastuullisuusohjelman myötä entistä näkyvämmäksi osaksi opetusta tutkintotasoilla, täydennyskoulutuksessa sekä kansainvälisessä kriisinhallintakoulutuksessa. Tavoitteena on tunnistaa Puolustusvoimien kestävää kehitystä tukevat toimenpiteet ja hankkeet, tehdä kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet näkyviksi ja opettaa niiden keskeinen asiasisältö opiskelijoille.

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen pääopettaja, komentaja Kari Aapro korostaa syvällisen ymmärtämisen tärkeyttä opetuksessa. Hän kertoo opetuksen luovan upseereille edellytyksiä ymmärtää esimerkiksi ekologisuuden, sosiaalisuuden ja kustannustehokkuuden toteutumista osana kestävää kehitystä.

– Opetuksessa opittua tietoa voi hyödyntää opiskeluajan jälkeen huomioimalla ja soveltamalla sen sisältöä omissa työtehtävissä, Aapro toteaa.

– Liikkeelle lähdetään maltillisin askelin, ja aika näyttää, miten aineisto tulee sisällöllisesti ja laajuudeltaan kehittymään osana opetusta tulevaisuudessa. Opetusaineiston kehittyminen on luonnollisesti kytketty tutkimuksen tuottamaan tietoon ja sen lisääntymiseen, hän jatkaa.

Kestävää ja vastuullista tutkimustoimintaa

Yhteiskunnan turvallisuuteen ja vakauteen liittyvien turvallisuusuhkien ratkaisemiseksi tarvitaan monialaista tieteellistä tutkimusta, joka huomioi kestävän kehityksen osana puolustuskyvyn suunnittelua ja rakentamista.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminnan keskeiset tavoitteet vastuullisuusohjelmassa ovat halu ennakoida ja uuden tiedon tuottaminen. Kestävä kehitys ja vastuullisuus otetaan tutkimuksissa huomioon yhtenä kriteerinä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että arvioitaessa vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevaisuuden turvallisuusongelmiin, muiden kriteerien rinnalla on kestävä kehitys.

– Tutkimustoiminnan ja innovaatioiden avulla pyritään löytämään sellaisia keinoja jotka mahdollistavat edelleen puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamisen suorituskyvyistä tinkimättä ja tehden sen jopa aiempaa tehokkaammin, älykkäämmin, ekologisemmin ja taloudellisemmin, Aapro kertoo

Asiantuntemus yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa

Kestävä kehitys ja vastuullisuus huomioidaan myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa verkottumisen ja viestinnän muodossa. Sisäistä viestintää käytetään opiskelijoiden ja henkilöstön sitouttamiseen vastuullisuusohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Ulkoista viestintää käytetään tuomalla maanpuolustuksen näkökulma kestävästä kehityksestä käytävään keskusteluun. Verkottuminen kestävän kehityksen toimijoihin tehdään muun muassa UNIFI-yliopistoyhteistyön, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmätyön, sekä kansainvälisten kumppanuuksien kautta.

Aapro painottaa Maanpuolustuskorkeakoulun roolia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäjänä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat hyvin monitahoinen asiakokonaisuus, johon jokaisella organisaatiolla on oma tulokulma, painopisteet ja asiantuntemus. Maanpuolustuskorkeakoululla ja Puolustusvoimilla on tältä osin sellaista asiantuntemusta, jota muilla organisaatioilla Suomessa ei ole. Pystymme tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun oman näkökulmamme ja osaamisemme, hän toteaa.

Aina osana ympäristöä

Oleellinen osa vastuullisuusohjelmaa on ympäristönäkökohtien huomiointi kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Maanpuolustuskorkeakoulu käynnistää yhteistyössä Puolustusvoimien ympäristövastaavien ja kampuksen muiden toimijoiden kanssa kampusalueen ympäristönsuojelun tarkastamisen. Tarkastaminen tehdään noudattamalla Green Office -ympäristöohjelmaa, johon Maanpuolustuskorkeakoulu on liittynyt. Tavoitteena on laatukriteerien täyttyminen ja sertifikaatin saavuttaminen vuoden 2021 kuluessa.

Maanpuolustuskorkeakoulun Green Campus-ohjelmalla osoitetaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Tarkastuksilla ja raportoinnilla kannustetaan asettamaan tavoitteita, mittaamaan tuloksia ja tekemään parannuksia.

Maanpuolustuskorkeakoulu sisällyttää vastuullisuuden ja kestävän kehityksen myös osaksi asennekasvatusta. Tällä pyritään vahvistamaan toimintaa ja vaikuttavuutta siten, että opiskelijat ja henkilökunta huomioivat ohjelman arvot, tavoitteet ja toimenpiteet luonnollisena osana omaa toimintaansa. 

Tavoitteena on se, että opiskelijat ja opettajat näkevät oman toimintansa vaikutuksen opiskeluympäristöön. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa ympäristösuunnitelman noudattaminen henkilökohtaisessa toiminnassa, sekä yhteishengen ylläpitäminen ja työ- ja opiskelukavereista huolehtiminen.

– Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskorkeakoulu eivät ole tässä maailmassa irrallisia toimijoita, vaan osana ympäröivää yhteiskuntaa. Maanpuolustuskorkeakoulu seuraa aikaansa ja pyrkii jatkuvasti kehittämään organisaatiotaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti. Tänä päivänä, ja kasvavissa määrin tulevaisuudessa, on entistä tärkeämpää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, Aapro tiivistää.