Hyppää sisältöön

Sosiologian väitöskirja: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä upseerien näkökulmasta

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 25.8.2022 17.47
Tiedote

Jyväskylän yliopistoon väitöskirjan tehnyt Suvi Kouri työskentelee tällä hetkellä tutkijana Maanpuolustuskorkeakoululla Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella GESELA-tutkimusprojektissa.

Tuoreessa sosiologian väitöskirjatutkimuksessaan ”Suomalainen upseeri murroksessa” väitöskirjatutkija, YTM, TM Suvi Kouri tarkastelee muutoksia suomalaisten upseerien käsityksissä sotilaan ideaalista ja niiden vaikutusta sotilasammatin sukupuolittuneisuuteen. Lisäksi tarkastelussa on upseerinaisten sopeutuminen maskuliiniseen sotilasorganisaatioon ja strategiat, joita naiset paikkansa löytämisesi ovat omaksuneet. Kouri peilaa näitä havaintoja niin muutoksen alla olevaan työelämään kuin asevoimiin, jotka enenevässä määrin ovat vuorovaikutuksessa siviiliyhteiskunnan kanssa.

- Väitöstutkimukseni tein Puolustusvoimista, mutta työskentelin itse sen ajan Jyväskylän yliopistossa eli tutkimani organisaation ulkopuolella. Uskon, että se loi tarvittavaa etäisyyttä tutkimusaiheeseen ja toi mahdollisesti esiin asioita, joita en olisi havainnut sisältäpäin, Kouri kertoo.

Kouri on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2006 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2017. Ennen väitöskirjatutkijaksi siirtymistä Kouri toimi pitkään sotilaspastorina. 

Sosiologian gradunsa Kouri teki upseerinaisiin liittyen, ja nyt valmistuneessa väitöskirjassaan upseerin ammatin sukupuolittuneisuuden, upseerin ideaalin ja sen muutosten laajempi käsittely oli Kourin mukaan luontevaa jatkoa aiemmalle tutkimukselle. 

- Kaiken taustalla vaikutti myös aiempi työni sotilaspappina ja silloin tehdyt havainnot ja pohdinnat, joita oli kiinnostavaa lähteä syventämään tutkimuksen keinoin. Aiempi työurani Puolustusvoimissa hyödytti kyllä tutkimusta, koska organisaatio oli minulle jo ennestään tuttu ja omien verkostojen myötä esimerkiksi aineistonkeruu oli helpompaa.

Tutkimuksen aihe on varsin ajankohtainen. Suomalaista asevelvollisuusjärjestelmää ollaan kehittämässä tasa-arvoisempaan suuntaan ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat olleet yhä enemmän esillä myös Puolustusvoimissa sisäisesti. Aihepiiriä käsittelevää tutkimusta voitaneen siten pitää vähintäänkin tervetulleena. 

- Tutkimukseni osoitti, että sukupuoli on edelleen merkityksellinen asia ja toivon, että voin omalta osaltani nostaa asioita keskusteluun ja edesauttaa Puolustusvoimien kehitystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saralla.

Väitöskirjan tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 26.8.2022 kello 12 alkaen Jyväskylän yliopistossa. Tarkemmat tiedot löytyvät virallisesta väitöstiedotteesta
Koko teos luettavissa sähköisessä muodossa: ”Suomalainen upseeri murroksessa” (Kouri)