Hyppää sisältöön

Sotatieteiden maisterikurssi 12 aloitti opintonsa

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 13.9.2022 15.03
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoululla käynnistyi maanantaina 12. syyskuuta 12. sotatieteiden maisterikurssi (SM12). Kaksivuotisen kurssin tavoitteena on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle johtajia asiantuntijavalmiuksin sodan ja rauhanajan tarpeisiin. Aloittavan SM12-kurssin aloitti 116 opiskelijaa, joista 15 on Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia opiskelijoita. SM12-kurssin kanssa yhdessä opintonsa aloitti lentoupseerien (SMLENTOUPS22) koulutusohjelma, jonka vahvuus on 19 henkilöä sekä viranomaisyhteistyön (SMVIR22) koulutusohjelma, jonka aloitusvahvuus on 4 henkilöä ja joka täydentyy syksyllä vielä yhdellä opiskelijalla.

Tutkinto valmistaa sotataidon johtajiksi ja asiantuntijoiksi

Sotatieteiden maisteritutkinto (SM) on ylempi sotatieteellinen korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteena on valmentaa opiskelijasta suorituskykyinen oman alansa sotataidon johtaja ja asiantuntija, joka kykenee toimimaan alansa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä kansainvälisissä ja kriisinhallinnan tehtävissä. Kurssin opiskelijat ovat suorittaneet sotatieteiden kandidaatin tutkinnon, minkä jälkeen he ovat työskennelleet viisi vuotta Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tehtävissä ennen maisteriopintojensa alkua. Lentoupseerit aloittavat seitsemänvuotisen koulutusohjelmansa heti kadettikoulun jälkeen töiden ohessa.

Sotatieteiden maisterintutkinto on tarkistettu vuonna 2020. Keskeisin muutos aikaisempaan on siirtyminen oppiainepohjaisesta rakenteesta koulutusohjelmapohjaiseen rakenteeseen. Tarkistetussa opintorakenteessa opintojen painopiste on kaikilla opiskelijoilla operaatiotaidossa ja taktiikassa, jota tukevat sotatekniikan, johtamisen, strategian ja sotahistorian opinnot monitieteellisesti. Opetussuunnitelma sisältää niin kansallista kuin kansainvälistä turvallisuutta koskevia opintokokonaisuuksia.

Tarkistuksen keskiössä on työelämälähtöisyys, jonka tavoitteena on vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, valmiuden korostumiseen sekä kansainvälisyyden lisääntymiseen. Opintoja toteutetaan enemmän koulutusohjelmapohjaisilla yhteisillä opintojaksoilla. Erikoistuminen puolestaan toteutetaan pro gradu -tutkielman kautta sekä valinnaisilla opinnoilla.

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma edistää kokonaisturvallisuutta

Sotatieteiden maisterikurssin 12 kanssa samaan aikaan maisteritutkintonsa aloitti myös neljä opiskelijaa viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa, johon voivat hakeutua opiskelemaan soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Koulutusohjelman tehtävänä on kouluttaa kansallisen turvallisuuden asiantuntijoita kokonaismaanpuolustuksen ja viranomaisyhteistyön tarpeisiin. Tavoitteena siten on tuottaa sotatieteellistä ymmärrystä sekä edistää kokonaisturvallisuutta ja sen puitteissa tehtävää yhteistyötä. 

SMVIR-tutkintoa suorittamaan valittavien opiskelijoiden on täytettävä määrätyt hakukriteerit, ja lopullinen opiskelijavalinta suoritetaan kokonaispisteytyksen perusteella. Sotatieteiden maisteritutkinto viranomaisyhteistyön koulutusohjelmasta ei johda virkaan Puolustusvoimissa.

´