MATTI tukee turvallisuussuunnittelua sekä varautumista häiriö- ja poikkeusoloihin

Maanpuolustuskorkeakoulu 5.6.2019 8.46
Kolumni

MATTI-hanke on vuoden kestävä (3/2019−3/2020) tutkimushanke, jonka toteuttavat yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Poliisiammattikorkeakoulu ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestö.

Valtioneuvoston kanslian rahoittaman hankkeen vastuuministeriönä on sisäministeriö, jonka lisäksi hankkeessa on mukana kuusi muuta ministeriötä mukaan lukien puolustusministeriö. MATTI-hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli alueellisen turvallisuusympäristön kehityksen seurantaan ja arviointiin.

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa tuotetaan alueellinen arviointi- ja ennakointimalli indikaattoreineen

Tutkija Teija Norri-Sederholm kertoo, että MATTI-hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka tukee tietoperusteista turvallisuussuunnittelua sekä varautumista häiriötilanteisiin. Toimintamallissa listataan turvallisuustilanteen keskeiset, alueelliset seurantaindikaattorit, jonka lisäksi määritellään kansallisten ja alueellisten riskiarvioiden suhde kehitettävään toimintamalliin.

Indikaattoreilla tarkoitetaan erilaisia mittareita, joiden avulla viranomaiset voivat seurata turvallisuusympäristön tilannetta ja kehitystä. Tutkimuksessa on mukana viranomaisten yksittäisten indikaattorien lisäksi myös laajoja ja poikkihallinnollisia indikaattoreita.

Maanpuolustuskorkeakoulun osuus hankkeessa on tunnistaa alueellisen tilannekuvan ja ennakoinnin kannalta keskeisiä indikaattoreita.

− Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävään lukeutuu myös heikkoihin signaaleihin liittyvien mittareiden tunnistaminen. Tilannetietoisuus ja tilannekuvan muodostaminen ovat keskeisiä ilmiöitä sotatieteissä ja Puolustusvoimissa, Norri-Sederholm tarkentaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun varsinainen työ alkaa loppukesästä, kun muiden hankekumppaneiden tuottamaa tietoa lähdetään työstämään. Tarkoituksena on selvittää, miten eri viranomaiset näkevät indikaattoreiden toimivuuden ja luotettavuuden sekä onko viranomaisilla tarvetta uusille indikaattoreille. Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu tutkimuksen edetessä myös työpajoihin ja haastatteluiden tekemiseen. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa.

Maanpuolustuskorkeakoululle on tärkeää olla mukana myös valtionhallinnon tutkimushankkeissa

− Kun valtioneuvoston kanslia rahoittaa hanketta ja ministeriö on katsonut, että aihetta on tärkeä tutkia, niin olemme juuri siellä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ytimessä ja teemme yhteiskunnallisesti tärkeää tutkimusta, Norri-Sederholm pohtii.

Norri-Sederholm katsoo myös, että Maanpuolustuskorkeakoululla on mahdollisuus hankkeen puitteissa vahvistaa Puolustusvoimien näkökulman ja tarpeiden huomioimista valtionhallinnon rahoittamassa tutkimuksessa. Lisäksi hän näkee tärkeänä, että Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu myös muiden kuin puolustusministeriön tutkimushankkeisiin. MATTI-hanke liittyy myös Valtioneuvoston kanslian TURVAA-hankkeeseen, jossa tarkastellaan kansallisen turvallisuuden ylimmän tason johtamista.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusstrategiassa MATTI-hanke kuuluu kokonaisturvallisuuden alle.

− Tärkeää on myös se, että tämänkaltainen hanke tukee Maanpuolustuskorkeakoulun ja Puolustusvoimien toista lakisääteistä tehtävää, eli viranomaisyhteistyötä, Norri-Sederholm tarkentaa.

Työ ja koulutus

”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”- luentosarja käynnistyy

Maanpuolustuskorkeakoulu 10.9.2018 14.07
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää syksyllä 2018 Helsingin yliopiston juhlasalissa Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden tapahtumiin liittyen yleisöluentosarjan ”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”, joka käsittelee Puolustusvoimien historiaan liittyviä aiheita eri näkökulmista ja eri aikakausilta. Ensimmäinen luento järjestetään torstaina 20.9.

Luentosarja tarkastelee neljää eri teemaa, jotka ovat "Raskaat sotavuodet", "Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia", "Kenttäkokeita ja tutkimusta" sekä "Kansainvälisillä kentillä". Yleisöluentosarja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kesällä 2018 julkaistun Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlateoksen kanssa nostaen teoksesta teemoja luentosarjaan ja tuoden esitelmöijiksi pääosin teokseen kirjoittaneita asiantuntijoita. Tilaisuuksissa on mahdollista ostaa myös Puolustusvoimat 100 - juhlateos.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu osoitteessa: lyyti.in/sotahistorialuennot.

Luentopäivinä on myös ilmainen sisäänpääsy Sotamuseon näyttelyihin Suomenlinnassa. Luentosarjaan liittyvät ilmaiset tunnin mittaiset opastukset järjestetään Suomenlinnan näyttelyissä luentopäivinä kello 15.00-16.00.

Luentosarjan ohjelma

  • 20.9.2018 kello 17.30-20.00: Raskaat sotavuodet

Vapaussota, vallakumous, sisällissota 1918 (VTT, prof. Martti Häikiö)

Raskaat numerot – sodissa 1939–1945 kuolleet (FT, dos. Ville Kivimäki)

Salpa-asema – Suomen viimeinen puolustuslinja (evl, ST, prof. Janne Mäkitalo)

  • 11.10.2018 kello 17.30-20.00: Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia

Mitä oli suomalainen taktiikka ennen talvisotaa? (kenrm (evp.), FT, prof. Vesa Tynkkynen)

Talvisodan mottitaktiikka – suomalaisen sotataidon tavaramerkki (FT, dos. Pasi Tuunainen)

Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu (ev, FT, dos. Petteri Jouko)

  • 8.11.2018 kello 17.30-20.00: Kenttäkokeita ja tutkimusta

Koeammunnoista hyökkäysvaunueste-kokeiluihin – talvi- ja jatkosotien kokeilutominta (FT, apulaisprofessori. Mikko Karjalainen)

Talvikokeiluja arktisissa olosuhteissa – Taistelukoulun kokeiluharjoitukset (ev (evp.) Hannu Liimatta)

Ilmavoimien kokeilu- ja kehittämisharjoituksia 1930-luvulta 2010-luvulle (kenrl. (evp.), FM Heikki Nikunen)

  • 13.12.2018 kello 17.30-20.00: Kansainvälisillä kentillä

Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan (ev (evp.) Kalle Liesinen)

NATOn kumppanista eurooppalaisen kriisinhallinnan kärjeksi 1995–2018 (kenrm (evp.) Juha Kilpiä)

Suomen Merivoimat kansainvälisillä vesillä (kom Mika Raunu)